A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ngay từ ngày đầu, tháng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một ngày 11-1-2023.

Đây là nội dung trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) được ban hành ngày 13-1-2023.

Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) họp ngày 11-1-2023 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết nghị 5 nhóm nội dung.

Theo đó, hội nghị thống nhất cao các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ và kết quả tự đánh giá, xếp loại của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn chỉnh các báo cáo nêu trên và ký ban hành theo thẩm quyền.

Hội nghị thống nhất các nội dung Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn chỉnh báo cáo, ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 17-11-2022 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn chỉnh kế hoạch nêu trên, ký ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Hội nghị đồng thời cơ bản thống nhất dự thảo các Kế hoạch, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Nghị quyết số 18, 19, 20-NQ/TƯ), 2 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Nghị quyết số 27, 29-NQ/TƯ) và 4 nghị quyết của Bộ Chính trị. Đây là các dự án do Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu, báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy nêu trên, trình ký ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Hội nghị cũng quyết định giao Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để chỉ đạo xây dựng và ban hành Kết luận của Hội nghị làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện.


Nguồn:http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1053282/phan-dau-hoan-thanh-toan-dien-cac-muc-tieu-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2023?fbclid=IwAR3vuLWVPahrcNDinORomzrpflPndqIxsZNw3WL3DhbBBNjiVEZVVLePhMA Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết