Đề xuất 9 lĩnh vực không được giữ chức điều hành doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ thuộc quản lý của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực ...