Trà KEM tuyết Nestea – Mua lỏng, ăn đông, Vẹn tròn tươi mát