Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chất hay xuất hiện trong bếp của người Việt, 20 mg có thể gây tử vong
Aflatoxin là một chất nguy hiểm với độc tính gấp 68 lần asen và 10 lần so với kali xyanua. Loại chất này xuất hiện trong gạo đổi màu, ngô bị mốc...