A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm

Nhằm nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm VIệt Nam đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 808/QĐ-BTC ngày 17/4/2023 về phê duyệt Chương trình hành động của Bộ triển khai thực hiện Chiến lược này.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị quy định rõ trách nhiệm trong chủ trì, phối hợp triển khai Chiến lược.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị quy định rõ trách nhiệm trong chủ trì, phối hợp triển khai Chiến lược.

Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030 xác định nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp trong Chiến lược, bảo đảm thị trường bảo hiểm hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững, hiệu quả.

Bộ Tài chính yêu cầu, khi xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động, các đơn vị phải quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu của Chiến lược. Cùng với đó, cụ thể hóa các giải pháp trong việc tổ chức gắn với giai đoạn cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi và có kết quả rõ ràng, có sự hỗ trợ lẫn nhau để cùng hướng tới mục tiêu Chiến lược. Trong quá trình triển khai, cần quy định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Đáng chú ý, trong Chương trình hành động, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phân công nhiệm vụ triển khai cụ thể cho từng đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: Phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Tin học và Thống kê Tài chính để hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm; Phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng để triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng và công khai minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra giám sát trong lĩnh vực bảo hiểm; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế...

Tại Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030, Bộ Tài chính đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Doanh thu ngành Bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 15%/năm, đến năm 2025, quy mô đạt 3% - 3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 10%/năm, đến năm 2030 quy mô đạt 3,3% - 3,5% GDP.

Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2025 có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; đến năm 2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng nguồn vốn chủ sở hữu tăng bình quân 15%/năm giai đoạn 2021 - 2025 và 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Tốc độ tăng trưởng doanh thu cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đạt bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2023 - 2030...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết