Người và robot mạng

Người và robot mạng

Bot (còn gọi là robot mạng) là dịch vụ tự động trao đổi thông tin, dựa trên các nguyên tắc hoặc dựa trên trí tuệ nhân tạo mà người sử dụng có thể tương tác qua trung gian các nền tảng gửi thông điệp.